دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
فراخوان شرکت در هفتمین جشنواره
فراخوان شركت در هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري
 هفتيمن جشنواره آموزشي شهيد مطهري با شعار«توسعه كيفي آموزش، كليد عدالت آموزشي/ تدبير در توسعه كمي و كيفي آموزشي»همسان جشنواره هاي ادوار گذشته با تاكيد بر ارزشهاي حاكم از جمله نوآوري و مرجعيت علمي در آموزش علوم پزشكي ، معرفت ديني و تحكيم اخلاق حرفه اي و ارتقاء كيفي آموزشي در ارديبهشت ماه سال 1393 در سطوح دانشگاهي و كشوري برگزار مي گردد.
محورهاي جشنواره :
* روشها و فنون آموزشي
* برنامه ريزي آموزشي
*ارزشيابي در آموزش
*مشاوره و راهنمايي تحصيلي
*ساختار آموزشي
*اخلاق در آموزش
*قوانين و مقررات آموزشي
*توليدات آموزشي
حيطه هاي جشنواره :
*تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي
* روشها و تكنيكهاي آموزشي
*سنجش ،ارزشيابي و اثربخشي آموزشي
* مرجعيت ، رهبري و مديريت آموزشي
*مشاوره و راهنمايي
* فعاليتهاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي
* قوانين ، مقررات و ساختارهاي آموزشي
*محصولات آموزشي
شرايط پذيرش فرآيندها :
*فرآيندها و محصولات ارسالي بايستي در يكي از حيطه هاي مورد اشاره باشد.
* از فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي منتخب كميته علمي ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري دانشگاهي باشد.
*هر فرآيند حداقل يك نيم سال تحصيلي اجرا ء و مورد ارزشيابي و مورد تائيد قرار گرفته باشد.
نحوه ارسال فرآيندها :
*ثبت و بارگزاري فرآيند در سايت دبيرخانه دانشگاهي جشنواره به آدرس
http://motahari.bums.ac.ir/
*ارسال تاييديه ها و مستندات فرآيند به دبيرخانه دانشگاهي جشنواره مستقر در مركز مطالعات و توسعه آموزشي پزشكي دانشگاه 
  
 مهلت ارسال فرآيندها حداكثر تا تاريخ 20/09/1392 مي باشد.
اميد است با اتكال به خداوند تبارك و تعالي و همت و تلاش عموم دست اندركاران گامي موثر در جهت ارتقاء آموزش علوم پزشكي كشور برداشته شود.
دبيرخانه دانشگاهي ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري
90
1392/08/25
Powered by DorsaPortal