وظایف مرکز

وظایف مرکز: 
نظارت بر چگونگی استفاده از حیوانات در طول انجام پروژه های مصوب.
نظارت بر تعداد حیوانات مورد استفاده.
اطمینان در استفاده از روش‌های استاندارد کار با حیوانات آزمایشگاهی و انجام درست روش کار بر اساس آنچه در پروپوزال به تصویب رسیده است.
بررسی روزانه حیوانات و قرنطینه نمودن موارد مشکوک به عارضه یا بیماری .
سم پاشی و ضدعفونی کردن حیوانات, محیط و تجهیزات جهت پیشگیری از آلودگی‌های قارچی, انگلی , باکتریایی و ویروسی.
نظارت مستمر بر کیفیت غذا , آب آشامیدنی و بستر حیوانات با مدنظر قرار دادن اصول اولیه بهداشتی.
معدوم نمودن حیوانات در پایان آزمایش با روش‌های استاندارد.
تهیه پوشه اختصاصی جهت طرح هایی که حیوانات مربوط به پروژه مذبور در مرکز نگهداری می شوند که در آن یک نسخه از پروپوزال، مشخصات حیوان, کد پروپوزال مصوب, کد اخلاق پروپوزال مصوب, نام محقق و استاد مربوطه و زمان تحویل ذکر شده است.

267
1399/07/12
Powered by DorsaPortal