دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مدل نفروپاتی و نفروتوکسیسیتی
مدل نفروپاتی و نفروتوکسیسیتی (سمیت کلیوی)
 
استفاده از حیوانات آزمایشگاهی جهت تحقیقات حوزه نفرولوژی در جهان متداول می باشد. با توجه به نقش کلیدی کلیه در متابولیسم مواد و بخصوص داروها، جهت ارزیابی بی خطری بسیاری از ترکیبات بخصوص گیاهان دارویی  بررسی عوارض کلیوی آن ها نیز صرورت پیدا می کند. پژوهشگران مرکز تحقیقات طب تجربی با داشتن تجربه ایجاد موفق مدل نفروپاتی دیابتی و همچنین نفروتوکسیسیتی با استفاده از جنتامایسین در این زمینه تحقیقاتی نیز به پژوهش می پردازند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1093
1399/04/10
Powered by DorsaPortal