دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مدل ایجاد انواع زخم (سوختگی، خراش، پانچ)
 ایجاد مدل انواع زخم پوستی
 
انسان همواره در تهدید تروماهای مختلف قرار  دارد. با پیشرفت زندگی امروزی نه تنها تروماها و آسیب های وارد شده به اولین سد دفاع بدن (پوست) کاهش نیافته بلکه بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. از اینرو دانشمندان  بدنبال راهی برای بهبود       سریعتر و ترمیم بهتر آسیب های پوستی بوده و هستند. مرکز تحقیقات طب تجربی در سال های اخیر محل اجرای پایان نامه ها وطرح های تحقیقاتی متعددی که بر روی ترمیم زخم ناشی از بریدگی و یا سوختگی اقدام به پژوهش کرده اند، بوده و در این راستا مدل های زخم ناشی از سوختگی، زخم ناشی از بریدگی، زخم مخاطی و همچنین زخم ایجاد شده توسط پانچ در این مرکز ست آپ و بستره تحقیقات در این زمینه فراهم می باشد.
 
 
 
 
 
 
  
1140
1399/04/10
Powered by DorsaPortal