دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
كتاب هاي الكترونيك
 کتاب های الکترونیک
 
 
 
 
 
لیست کتب موجود در مرکز تحقیقات طب تجربی:
 
1. حیوانات آزمایشگاهی، تالیف محمد جواد قراگزلو، نشر بیژن،1385.
 
2. مدیریت بیهوشی وجراحی حیوانات آزمایشگاهی، تالیف فرشید صراف زاده رضائی، دانشگاه ارومیه، 1389.
 
3. آزمایشگاه حیوانات: اصول طراحی، تاسیسات وروش های کار با حیوانات آزمایشگاهی، نشر اندیشه ظهور، 1390.
 
4. آشنایی با تکنیک های آزمایشگاهی کار با رت، دکتر پرهام رئیسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،1389 .
 
5. اصول بیهوشی و جراحی در حیوانات آزمایشگاهی، تالیف تاجی محمودی، انتشارات راه رشد، 1390.
 
6. کار با حیوانات آزمایشگاهی، مرکز کلی تحقیقات علوم پزشکی کشور،1383.
 
 7. اخلاق در پژوهش های پزشکی، ترجمه دکتر محمد ضرغام،1385.
8. Guide for the care and use of laboratory animals. National Research Council. National Academy Press. 2007.
9. Rat Anatomy Booklet.
10. The laboratory rat. Patrick E.Sharp, Marie C Laregina. 1998. 
 
664
1399/04/10
Powered by DorsaPortal